Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

Частно основно училище „Джани РоДари” за чужди езици, йога  и изкуства обявява прием за учебната 2019/2020 година:

 • Подготвителна група - 3 места
 • 1. клас  "А"- 1 място
 • 1. клас -"Б"- няма места
 • 2. клас - 1 място
 • 3. клас - 1 място
 • 4. клас - 2 места
 • 5. клас - 1 място
 • 6. клас - 3 места
 • 7. клас - 3 места

ПРИЕМЪТ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ИНТЕРВЮ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИК, ТЕСТ ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС И ИЗПИТ ПО ЕЗИКА, КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗУЧАВА

Необходими документи за прием:

- молба
- акт за раждане
- медицински картон
- здравно-профилактична карта
- документ за завършен клас
- удостоверение за преместване /за класовете след първи/.

ЧОУ „Джани РоДари” издава:

 • Удостоверение за завършен подготвителен клас
 • Удостоверение да завършен първи клас
 • Свидетелство за завършен начален етап на основно образование
 • Удостоверение за завършен клас
 • Свидетелство за завършено основно образование.

Частно основно училище „Джани РоДари” има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от детската градина и ясла до VІІ клас. Училището се стреми към високи образователни стандарти, като залага на развитието на всеки ученик, разгръщайки неговите силни страни.

Към високите стандарти на образование пристъпваме не от позицията на съревнованието и конкуренцията, а чрез методите за учене чрез правене и прежиняване, чрез запазване на играта, като един от основните подходи в обучението до 4.клас.

За да постигнем задълбочени и трайни знания, разширихме обучението по чужд език, математика, БЕЛ ,Човекът и природата. Реализираме системно овладяване на знанията в 5. и 6. клас, за изпитите в 7. клас чрез допълителни  индивидуални часове.

 • Иновативно училище - Иновативното училище е модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците подобрят образователните си резултати и  повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

ЧОУ „Джани РоДари“ е иновативно училище, което адаптира в образователния процес свой собствен модел на обучение. Той се основава на развитие на творческо мислене; екипна работа и сътрудничество; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите; изграждане на здрава връзка с природата и опазване на околната среда.  Тези основни пренципи сеи реализират чрез иновативни учебни програми, методи и подходи.

 

   •Иновативна програма за обучение в ЧОУ „Джани Родари”,съвместно с развъдник Абераш и Български Национален Клуб Швейцарски Пастирски Кучета

 Понятие канис-терапия,нейните задачи и принципи

Канис терапията е начин,засилващ ефикасността на развитието на личността,обучение и рехабилитация,при който мотиватор се явява специално подбрано и обучено куче,под ръководството на квалифициран водач и терапевт.В задачите на канис-терапията влиза комплексно въздействие върху организма на детето с упор на неговите функции,насочени към стимулация на умственото му и физическо развитие,корекция на вече налични отклонения -  отклонения в двигателна моторика и фина моторика,поведение,говор,емоционално-волева сфера,общуване,работа със семейства.Канис терапията решава както общи педагогични,така и индивидуални корекционни задачи в зависимост от потребностите на конкретното дете.Занятията се провеждат в емоционално приповдигната,творческа,приятелска обстановка,което формира в детето усещане за сигурност,предизвиква интерес,доверие и желание за сътрудничесто с педагози.

 • Системата “Учене чрез правене и преживяване” отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като учат, поставени в реална ситуация. За тази цел класните стаи са специално оборудвани. „Учене чрез правене и преживяване“ е комплексен подход, в който се преплитат сугестопедия, йога, музика, избразително изкуство и придобиване на знанието чрез „непосредствен” допир с изучаваното.
 • Площадката за безопасност на движението – място за игри и уроци в ЧОУ „Джани Родари“

   

  Обучаването и възпитаването са два неразделни елемента от ежедневието в ЧОУ „Джани Родари“.

  Този подход отразява иновативния стремеж на педагозите за социализация на децата, за възможностите - поставени в реална ситуация, те да се справят както с трудния учебен материал, така и да се подготвят за живота извън класната стая.

  Затова учебният комплекс се сдоби с нова площадка, на която възпитаниците на основното училище и детската градина научават и привикват да спазват основните и най-важни правила за безопасно движение на пътя.

  Изработена по всички стандарти на Съвета по безопасност на движението на децата към Столична община, площадката се превърна във важно място за ситуативни игри и занимания.

  В ЧОУ „Джани Родари“ играта и ученето не се изключват, а взаимно се допълват и обогатяват, затова изградихме класна стая на открито за провеждане на уроците сред природата.

  Всеки един от кабинетите ни е оборудван с различен модул за игра. Чрез тях се преподава урокът, разиграват се реални ситуации. Учениците влизат в роли. Така материалът не е труден, а забавен, ученето е приятно занимание, чрез което чувстваш, че ставаш все по-добър. И в края на деня, ако попитате учениците какво са учили, ще ви кажат, че са играли.

  Педагозите в ЧОУ залагат много на метода “Учене чрез правене и преживяване”. Действието, включването в правенето е онова, което не им позволява да се уморят през деня и да държи любопитството им будно. Така материалът минава през повишения интерес към занятията и в същото време се осигурява бързо запомняне, разбиране и усвояване. Липсва страхът от неуспеха, защото това е игра и тя има правила, в някои случаи успяваш, в други – не.

  „Учене чрез правене и преживяване“ е комплексен подход, в който се преплитат сугестопедия, йога, музика, избразително изкуство и придобиване на знанието чрез „непосредствен” допир с изучаваното.

  А на опитното ни поле, освен че са сред природата, децата отглеждат любимите си плодове и зеленчуци.

 

 • Обучението по БЕЛ се осъществява по авторска програма "Граматика на фантазията"

Книгата “Граматика на фантазията” на Джани Родари е в основата на идеята на нашия учебен комплекс. Чрез игра на речта и езиковите фигури провокираме интелектуалните и творческите възможности на учениците да развиваме тяхното въображение и фантазия. Тези умения, вече създадени, откриват пътя на писане без страх и среща с текстовете на едно по-високо ниво на разбиране и интелектуална необходимост. В класовете от 5. до 7. учениците успяват да реализират своя потенциал в тази материя.

     •  Култура СИП /свободно избираем предмет/

 • Обучениeто по математика се осъществява чрез метода jump math - забавна математика за всички! Методиката е създадена от математици на високо равнище, които имат комплексни концепции за развитието на децата. Те наистина вярват, че математиката е забавна и са насочени към това, да намерят преподавателски подходи, с които учениците да преодолеят страха от тази наука и да изпитват радост от нея.

JUMP уроците са построени така, че да подпомогнат фокусирането на вниманието на учителите и децата, да намалят допълнителната и ненужна към момента информация, докато учениците станат готови да я използват, без тя да пречи на оперативната памет и уменията им.

Чрез намаляване на трудните понятия и преподаване на малки, последователни  стъпки се постига успеха на учениците. Позитивната обратна връзка поражда желание на децата да участват, те са ангажирани и това обуславя по-нататъшното им учене.

 • Чуждоезиковата подготовка осигурява придобиване на комуникативни и писмени умения на много високо ниво.

Ние се стеремим да развиваме ивдивидуалните качества на нашите ученици. При нас обучението по чужд език започва в ранна детска възраст и е изцяло съобразено с предпочитанията  на децата. Затова предлагаме богат избор от езиково обучение:

- английски език, немски език, руски език, китайски език, гръцки език, италиански език
- 10 часа седмично по основния език и 2 часа втори чужд език по избор

Обучението по английски се осъществява, като два часа седмично се учи с квалифицирани чуждестранни преподаватели, носители на езика от IH Sofia. Преподаватели са англичани, ирландци и американци, специализиращи в работата с различни възрастови групи, позитивни и вдъхновяващи. Преподавателите са част от голямото езиково семейство на IHWO. Обучението с чуждестранен преподавател от ранна възраст означава, че децата ще подобрят „естествения“ си английски в реална, изцяло английска среда. Обучението е интерактивно, мотивиращо и допринася за ускоряване усвояването на материала. Паралелно с езиковите знания се развиват и личностни умения.Акцентира се върху произношение, интонация и разлика между говорими и писмени стилове в английския.

     •   Курс по китайски език  за начинаещи и  за напреднали 

 • Системата за обучение чрез йога R.Y.E. (research on yoga in education) е организация, която има интерес в изследването на ефекта на различни йога практики в областта на образованието.

Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.).

 • За нас е важен въпросът за обучението по информационни технологии в съвременния бързо развиващ се телекомуникационен и информационен свят.

Ние не подкрепяме ранното компютърно обучение, защото сме различни и залагаме на обучение чрез игра и практическо усвояване на придобитите знания, но не бихме искали учениците ни да не познават новите технологии.

Компютърно обучение се провежда само според определените от МОН изисквания за съответния клас и нито час повече. Използваме програмите MIND KRAFMF и PAINT програма за по-малките. Задължително компютърно обучение въвеждаме от V клас.

Информационните технологии навлизат при нас под формата на две дигитални класни стаи -дигитално табло за презентиране на дигитални уроци, върху които посредством вградена технология да може да се правят бележки, коментари и всичко това да може да бъде изпратено като запис по електронен път към всеки ученик. Различни гъвкави софтуерни платформи, възможност да търсят различни подходи за поднасяне на създадената информация, така че да стига възможно най-ефективно до своята аудитория. Учениците участват активно в процеса на обучение, творят, отстояват идеите си. Обучението е модерно и високотехнологично, това ще създаде интерес у младите хора. За нашите ученици са осигурени 30 таблета и това позволява активно включване на всеки в учебния процес.

 • Всеки ден музикално обучение по метода "Шулверк", създаден от Карл Орф с ръководител Елка Станчева

КАКВО Е „ШУЛВЕРК”?
Ритъм, говор, музика, движение, съчетани в интересни игри за малки и големи, са ключовите думи, с които може да се характеризира „Шулверк” - един от най-разпространените начини за музикално-танцово възпитание и образование, широко прилаган в голяма част от страните на Европа, Азия, Америка и в Австралия.

„Шулверк” (в превод от немски език - училищно дело) възниква през 20-те години на ХХ век в резултат на творческите търсения на известния немски композитор Карл Орф относно взаимодействието на слово, звук и жест. Заедно със своята сътрудничка Гунилд Кеетман той развива една концепция за леснодостъпно музикално възпитание и образование, чиято цел е по най-естествения за човека път да открива и разбира музикалното, танцовото и театралното изкуство, които според Орф са взаимно свързани. Също така „Шулверк” провокира и развива творческия потенциал и музикалните способности още от най-ранна възраст.

Обучението е групово и всеки участва според възможностите си. Основните дейности включват говорни, ритмични,  двигателни упражнения и импровизации, свирене на т.нар. ”Орф-Шулверк” инструменти, вокална работа.

Формираме естетическата култура и ценностната система чрез непрекъснатите занимания в областта на изкуствата и науката

 • Обучение по вероучение 1 час седмично

Ателиета:

 • “Забавна лаборатория” (химия, физика и биология)
 • “Приятели на Изтока” (оригами, икебана и културни традиции)
 • “Керамика и пластика”, или как да накараме глината да заговори
 • “Кукли, маски и костюми”, или как да изнесем представление
 • “Леголандия”, или какъв е градът през детските очи
 • “Пиано, солфеж и солово пеене”, или музикантът в мен
 • “Етикет”, или как да се държим в обществото
 • “Млад огнеборец”, или малкият герой
 • “Аз работя в градината”, или плодовете на моя труд
 • “Тайните на кухнята”, или здравословното хранене

Ние разглеждаме спорта като неразделна част от естественото развитие и израстване на децата.

Учебен комплекс„Джани РоДари” поставя силен акцент върху спорта. Преодоляваме хиподинамията чрез активен спорт. Децата тук спортуват не само в часа по физическо възпитание, а ежедневно в организираното като спортен час голямо междучасие с треньори по футбол, тенис на маса, катерене

Спортни занимания - Плуване, стена за катерене, народни танци, йога, въздушна йога, фехтовка, тенис на маса, тенис на корт, футбол, шахмат

Школа по танци с ръководители от клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ”

Клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ” е създаден през 2009г. на 3 февруари.

Преди 5 години клуба сформира детски танцов ансамбъл с главен художествен ръководител - Марио Анастасов и художествен ръководител – Десислава Анастасова.

Всяка година се провежда „Пролетен концерт”, в който децата показват своите танцови и артистични умения.

 

 • Логопед, психолог и ресурсен учител
 • Задължителен сутрешен медицински филтър
 • Малки групи и класове, спокойна и сигурна атмосфера, индивидуален подход и дисциплина
 • Два пъти в месеца провеждаме организирани мероприятия с децата извън училището
 • На учениците от подготвителен и първи клас при необходимост предоставяме възможност за следобеден сън.
 • Работим през ваканциите и организираме сини, бели и зелени училища.