Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

 


 

На 28.10.2019г. при Българската Академия на Науките се проведе форумът " Изследователски подходи в обучението по Български език" организиран от Института за бългрски език "Проф. Любомир Андрейчин". В него взеха участие изявени преподаватели, които представиха своите изследвания относно развитието на българския език. Участие във форума взеха и представители на ЧОУ " Джани РоДари": г- жа Й.Йосифова, г- жа Евелина Стоянова и г- жа Василена Цветкова.

 

 


Богданов подарява 30 креватчета за най-нуждаещите се детскиградини в Община Враца

Народният представител от ВМРО Красимир Богданов подарява 30 креватчета и матраци на детски градини във Враца. Дарението е резултат от добрите му контакти с ръководството на Частна детска градина „Джани Родари“ гр. София и директора Дария Йосифова. Транспортирането от София до Враца е за сметка на народния представител.

„Ще предоставя дарението на нуждаещите се детски заведения в общината. Знам, че на много места, особено във филиалите в селата винаги има нужда от обновяване на материалната база. Грижата за най-малките е дълг и отговорност на всеки един от нас. Благодаря на ръководството на „Джани Родари“ за помощта. Дарението ще направя веднага след местните избори, за да не бъде разбрано погрешно моето намерение“, заяви Богданов.

 

 

 

 

 


 

 

ЧАСТНО  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ Джани РоДари ”

гр. София, ул.”Гео Милев”158, ВТУ „Т.Каблешков”, Корпус 4

тел. 970 93 63, gsm 0896 769 230;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.djanirodari-school.org

 

Директорът на Частно основно училище „Джани РоДари” ,

с адрес , гр. София, ул.”Гео Милев”158, ВТУ „Т.Каблешков”, Корпус 4

 

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

публикува настоящото

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата):

 

- еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

 - производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

УСЛОВИЯ

  1. Срокът за набиране на предложенията е от 27.09.2019 г. до 16.00 ч. на 04.10.2019 г.;
  2. Място на подаване – сградата на учебното заведение на посочения по-горе в обявлението адрес.
  3. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 г /3 учебни години/;

Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

 

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

 

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите:

  1. По схема „Училищно мляко“:

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;

- Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

- Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко";

- Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са  заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

- Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата

  1. По схема „Училищен плод“:

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

- Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

 - Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

 

1.Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;

  1. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.
  2. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители по всяка от схемите "Училищно мляко" и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.
  3. Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.
  4. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

 

Телефон за допълнителна информация и контакт  0896 769 230

 

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения –27.09.2019 г.

 

 

Частно основно училище „Джани РоДари” обявява прием за учебната 2018/2019 година:

- Първи клас - 1 свободно място

- Втори клас - 2 свободни места

- Трети клас - 1 свободно място

- Четвърти клас - 2 свободни места

- Пети клас  - 1 свободно място

- Шести клас  - 3 свободни места

- Седми клас - няма свободни места

 

 ЧОУ „Джани РоДари” издава:

- Удостоверение за завършен подготвителен клас

- Удостоверение да завършен първи клас

- Свидетелство за завършен начален етап на основно образование

- Удостоверение за завършен клас

- Свидетелство за завършено основно образование

- Сертификати от Кембридж - starters,movers,flayers
 

 

 • Ранно чуждоезиково обучение

- английски език,

- немски език,

- руски език,

- китайски език

- гръцки език

- италиански език

 10 часа седмично по основния език и 2 часа втори чужд език по избор

 • Уникална материална база, подпомагаща “ученето чрез правене и преживяване”

 Тази система отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като учат, поставени в реална ситуация.

 • R.Y.E. система за обучение чрез йога

 R.Y.E. (research on yoga in education) е организация, която има интерес в изследването на ефекта на различни йога практики в областта на образованието.

 Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.).

 • Обучениeто по математика се осъществява чрез метода jump math

JUMP Math е забавна математика за всички!

 Методиката е създадена от математици на високо равнище, които имат комплексни концепции за развитието на децата. Те наистина вярват, че математиката е забавна и са насочени към това, да намерят преподавателски подходи, с които учениците да преодолеят страха от математиката и да  изпитват радостта от нея.Нарастващият опит, броят на висококачествени изследвания и постоянният поток от коментари на учители, ученици и родители показват, че те успяват.

 JUMP уроците са построени, така че да подпомогнат фокусирането на вниманието на учителите и децата, да намалят  допълнителната и ненужна към момента информация, докато учениците станат готови да я използват, без тя да пречи на оперативната памет и уменията им.

 Уникалната и внимателно изградена в детайли методика  JUMP   непрекъснато оценява разбирането в ученето и чрез различните иновативни подходи дава възможност на учителите да постигнат привидно невъзможната задача – да преподават на целия клас и всички да са адаптирани към работата.Чрез намаляване на трудните понятия и преподаване на малки, последователни  стъпки се постига успеха на учениците. Позитивната обратна връзка поражда желание на децата да участват, те са ангажирани и това обуславя по-нататъшното им учене. От друга страна, ученето се затвърждава с практика. Иновативните бонус задачи са базирани на концепцията в ядрото на урока и по естествен начин ангажират учениците, които се справят по-бързо, за да не скучаят, докато учителите имат възможността да обърнат внимание на затрудняващите се деца. Те постепенно преодоляват проблема си – добиват умение да решават задачата, да анализират, да свързват с други концепции и да проверяват решенията си. 

 • Обучението по БЕЛ се осъществява по авторска програма "Граматика на фантазията"

 “Граматика на фантазията” е в основата на идеята на нашия комплекс и е, тъй да се каже, настолна. Опитваме се чрез игра да  провокираме интелектуалните  възможности на малките да развиват своите умения и фантазия, да творят.

•Разширено изучаване на чужд език, математика и БЕЛ

•Обучение по английски с квалифицирани преподаватели от IH Sofia - Целогодишните курсове по английски език за деца се водят изцяло от квалифициран чуждестранен преподавател, носител на езика. Преподаватели са англичани, ирландци и американци, специализиращи в работата с различни възрастови групи, позитивни и вдъхновяващи. Преподавателите са част от голямото езиково семейство на IHWO. Всяка година учителите преминават допълнителни 30-часови семинари за професионално развитие. Всеки от тях е преминал курс по ‚Създаване на безопасни условия при работа с деца‘. Те биват оценявани ежемесечно, което гарантира поддържането на висок стандарт в обучението. Обучението с чуждестранен преподавател от ранна възраст означава, че децата ще подобрят „естествения“ си английски в реална, изцяло английска среда. Обучението е интерактивно, мотивиращо и допринася за ускоряване усвояването на материала. Паралелно с езиковите знания се развиват и личностни умения, необходими за бъдещите начинания на децата, като увереност, сътрудничество, креативност, критическо мислене и различни стилове на комуникация. Напредъкът на детето ви се измерва на всеки два месеца. След всеки проведен тест, вие получавате доклад, изготвен от преподавателя. Редовно се провеждат родителски срещи, а учителите са винаги насреща за индивидуална среща и дискусия.Всяко дете е индивид със собствени езикови нужди, изисквания и стил на учене. Децата се насърчават да комуникират изцяло на английски език в училището, за да могат по-бързо да се адаптират. Програми за обучение по английски са модерни и внимателно подбрани учебни системи, базирани на английската и българска учебни системи, гарантиращи постоянен напредък.Акцентира се върху произношение, интонация и разлика между говорими и писмени стилове в английския. Така детето ви ще звучи по-естествено, произвеждайки език, близък до този на нейтив, използвайки различни граматични структури.

 •  Всеки ден музикално обучение по метода "Шулверк", създаден от Карл Орф с ръководител  - Елка Станчева.

   КАКВО Е „ШУЛВЕРК”?

 Ритъм, говор, музика, движение, съчетани в интересни игри за малки и големи, са ключовите думи, с които може да се характеризира „Шулверк” - един от най-разпространените  начини за музикално-танцово възпитание и образование,  широко прилаган в голяма част от страните на Европа, Азия, Америка и в Австралия.

  „Шулверк” (в превод от немски език-училищно дело) възниква през 20-те години на ХХ век в резултат на творческите търсения на известния немски композитор Карл Орф относно взаимодействието на слово, звук и жест. Заедно със своята сътрудничка Гунилд Кеетман той развива една концепция за леснодостъпно музикално възпитание и образование, чиято цел е по най-естествения за човека път да открива и разбира музикалното, танцовото и театралното изкуство, които според Орф са взаимно свързани. Също така „Шулверк” провокира и развива творческия потенциал и музикалните способности още от най-ранна възраст.

  Обучението е групово и всеки участва според възможностите си. Основните дейности включват говорни, ритмични,  двигателни упражнения и импровизации, свирене на т.нар. ”Орф-Шулверк” инструменти, вокална работа.

 • Компютърно обучение- ние не използваме компютри, защото сме различни и залагаме на обучение чрез игра и практическо усвояване на придобитите знания. Обучение чрез компютър се провежда само според определените от МОН изисквания за съответния клас и нито час повече. Компютърно обучение за класовете І-ІV се реализира под формата на СИП или като допълнителна дейност. Задължително компютърно обучение въвеждаме от V клас.

• Информационни технологии  - програма MIND KRAFMF и PAINT програма за по-малките

• Дигитална класна стая - Дигитално табло за презентиране на дигитални уроци, върху които посредством вградена технология, да може да прави бележки, коментари и всичко това да може да бъде изпратено като запис по електронен път към всеки ученик. Учителят  разполага с интерактивна дъска, реализирана с широкоформатен дисплей с повърхност чувствителна на допир (touch), и адаптирана функционалност за обучение по основните дисциплини. Различни гъвкъви софтуерни платформи, възможност да търсят различни подходи за поднасяне на създадената информация, така че да стига възможно най-ефективно до своята аудитория. Учениците  участват активно в процеса на обучение, творят,  отстояват идеите си. Обучението е модерно и високотехнологично, това ще създаде интерес у младите хора. За нашите ученици са осигурени 30 таблета и това позволява активно включване на всеки в учебния процес.

• Системно овладяване на знанията в 5. и 6. клас, за изпитите в 7. клас

·Логопед, психолог и ресурсен учител

· Безплатни профилактични прегледи и медицинско обслужване  

• Малки групи, спокойна атмосфера, индивидуален подход, дисциплина

• Обучение по религия - 2 часа седмично

• Спортни занимания - Плуване, стена за катерене, модерен балет, народни танци, йога, въздушна йога, фехтовка, тенис на маса, тенис на корт, колоездене, футбол, шахмат

Учебен комплекс„Джани РоДари” поставя силен акцент върху спорта. Ние преодоляваме хиподинамията чрез активен спорт. Децата тук спортуват  не само в часа по физическо възпитание, а ежедневно в организираното като спортен час голямо междучасие с треньори по футбол, баскетбол, тенис на маса, катерене.

• Школа по танци с ръководители от ансамбъл “Чинари”.

 Ансамбъл “Чинари” е създаден през 1993 г. от професионални изпълнители на български народни танци, музика и песни. Всеки член на ансамбъла има отлична професионална подготовка по музика и хореография. Изпълнителите на ансамбъл “Чинари” са талантливи и красиви млади хора, виртуозни изпълнители на традиционни български танци, песни и инструментални мелодии.

•  Ателиета:

 “Забавна лаборатория” ( химия, физика и биология)

“Приятели на Изтока” (оригами, икебана и културни традиции)

“Керамика и пластика”, или как  да накараме глината да заговори

“Кукли, маски и костюми”, или как да изнесем представление

“Леголандия”, или какъв е градът през детските очи

“Пиано, солфеж и солово пеене”, или музикантът в мен

“Етикет”, или как да се държим в обществото

“Млад огнеборец”, или малкият герой

“Аз работя в градината”, или плодовете на моя труд

“Тайните на кухнята”, или здравословното хранене

 

Два пъти в месеца провеждаме организирани мероприятия с децата извън училището.

 

Приемът се извършва след проведен тест за съответния клас,  събеседване с родителите  и наличие на свободни места.

 

Необходими документи за прием:

- молба

- акт за раждане

- медицински картон

- здравно-профилактична карта

- документ за завършен клас 

- удостоверение за преместване /за класовете след първи/. 

 

На учениците от подготвителен и първи клас предоставяме възможност за следобеден сън.

 

Работим през ваканциите. и организираме сини, бели и зелени училища.

 

 Изтегли заявление за записване

 

Целогодишен прием при наличие на свободни места.

За повече информация:

Частно основно училище „Джани РоДари”

София 1574

ул.”Гео Милев” 158,

ВТУ „Т. Каблешков”– Корпус 6

тел./факс: 02/970 93 63

 

0896 769 230 

e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.