Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari@abv.bg

     Комуникативните нарушения засягат говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика), проявяват се както импресивно, така и експресивно, включително и при четене и писане, както и в невербалното изразяване, като жестове и мимики.


Нарушенията, обект на логопедична терапия са:

› Артикулационни нарушения (дислалия)

› Гласови разстройства (афония)

› Абнормално забавяне или забързване на потока на речта (брадилалия, тахилалия)

› Говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето (ринолалия)

› Разстройства в следствие на нарушена инервация на артикулационните органи (дизартрия)

› Заболявания - болест на Хънтингтън, множествена склероза и др.

› Заекване и запъване

› Езикови и говорни нарушения в следствие на увреди на централната нервна система (афазия, нарушения в езиковото развитие)

› Нарушения, проявяващи се в писмената комуникация (дислексия, дисграфия)

› Множествени нарушения

› Говорни и езикови разстройства